Generator imena za firmu

Ime vaše firme je jedan od najvažnijih faktora kada je u pitanju uspešnost i prepoznatljivost vaše kompanije.
Kreativno i jedinstveno ime može da bude velika prednost u poređenju sa konkurencijom, dok nezgrapno ili zbunjujuće ime može da oteža uspeh vašeg poslovanja.
Korišćenjem generatora imena za firmu, možete da pronađete ime koje će se savršeno uklopiti u vašu viziju i strategiju poslovanja.

Pre nego što generišete ime, možda želite da pročitate i kratko uputstvo i savete za izbor imena:
Kako izabrati ime za sajt ili firmu?

Šta je generator imena za firmu?

Generator imena za firmu je alat koji vam omogućava da generišete ideje za imena vaše firme. Ova tehnologija koristi različite algoritme i logiku da bi kreirala imena koja su originalna, zanimljiva i prilagodljiva vašoj niši i industriji.

Kako funkcioniše generator imena za firmu?

Naš generator imena za firmu generiše u nekoliko koraka tj podešavanja.

  • Prvo je da unesete jednu ili više ključnih reči koje imaju veze sa vašom nišom ili temom.
  • Nakon toga, birate koji broj reči od unetih želite da korisite (0 do broja unetih reči). Koristite slider pored unetih reči za to.
  • Ispod toga imate predefinisanu listu prideva (koju možete da promenite) i checkbox koji kaže da li tu listu treba uzimati u obzir prilikom generisanja imena.
  • Slično, sledeće imamo predefinisanu listu imenica (koju možete da promenite) i checkbox koji kaže da li tu listu treba uzimati u obzir prilikom generisanja imena.
  • Sledeće je lista sufiksa koja je unapred definisana, ali je takođe možete izmeniti. Preporučujemo da koristite sufikse jer tako dobijate interesantnija/modernija imena!
  • Nakon toga birate minimalnu dužinu podniza i da li želite da koristite podniz ili cele reči.

Generator je trenutno podešen tako da generiše ime na sledeći način (naravno ako je odgovarajući checkbox uključen):

[pridev]+[imenica][podniz (dužine od dužine koju ste odabrali do dužine reči) x broj reči koje ste odabrali]+[sufiks]

Na primer može dobiti nešto ovako (slike su pre dodavanja izbora podniza):

Ako želite da dodamo još nešto u logiku ili imate pitanja oko načina funkcionisanja, pišite nam ispod!